You are here

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ปฏิบัติการและการฝึกอบรม

 
     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ปฏิบัติการและการฝึกอบรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ และ รศ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ลงนามร่วมกับ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี