You are here

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ.
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด จาก สรพ. โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ 
      เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์