You are here

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 
     สำนักพระราชวัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557  โดยมี ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว
     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี