You are here

Hand Cleaning ปีที่ 4

     คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดโครงการ Hand Cleaning….Moving Together ปีที่4  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการนี้คือ “ IC RAMA intranet” โดยมี ผศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม ประธานคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก
     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์