You are here

งานสุนทรียเสวนา ครั้งที่ 2

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สุนทรียเสวนา ครั้งที่ ๒ "ศิษย์แพทย์รามาธิบดี กับ การร่วมพัฒนาตัวขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพ"

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๑๐ ABC ชั้น ๙  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี