You are here

โครงการ Charity ครั้งที่ 222

โครงการ Charity ครั้งที่ 222

     นางเพ็ญรุ่ง  ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบพัสดุ จำนวน 45 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำลาด ต.ทุ่งกระบำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  โดยมีราคาประเมิน 7100 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี