You are here

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖  ประจำปี ๒๕๕๗ และพิธีอำลาอาจารย์ของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๔)

       งานกิจการนักศึกษา  สำนักงานการศึกษา  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖  ประจำปี ๒๕๕๗ และพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๔)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ทราบและทำความเข้าใจเรื่องที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในด้านวิชาการกฎหมาย และจริยธรรมวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาไปปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์  และนักศึกษาแพทย์ทุกคนรู้สึกสำนึกในพระคุณของคณาจารย์ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละอบรมสั่งสอนทั้งในแง่ของความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม  ด้วยความเคารพรักและสำนึกในพระคุณต่ออาจารย์ ของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ ๔๔   เมื่อวันที่ ๑๙
กุมพาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี