You are here

กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน”

กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน
กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวานกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวานกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวานกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวานกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวานกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน
 

ชมรมเบาหวานและฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน” ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 โดย คุณน้ำเพชร สายบัวทอง พยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านโรคเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี คุณวาสนา ภู่เกตุ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้   

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร