You are here

โครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

โครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
โครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
โครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอบรม Strong Store Management และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
 

ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “Strong Store Management” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี คุณฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้า และโลจิสติกส์ เป็นวิทยากร และภายในงานนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2562 “VENDOR BEST OF THE YEAR 2019” 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล