You are here

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาคประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาคประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาคประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาคประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาคประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค
 

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการ ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค โดยได้มีการนำเสนอ ทิศทางการดำเนินงานของ ศจย.เพื่อให้ ศจย.ภูมิภาค จากทั้ง 4 ทิศ ทั่วไทย และกทม. (Node) ได้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้ง ศจย.ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ศจย.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศจย.ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศจย.ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศจย.ประจำ กทม. มหาวิทยาลัยมหิดล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย แต่ละ Node ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อพิจารณาการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติที่ แต่ละ Node จะจัดการประชุม 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล