You are here

การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)การประชุม Round Table หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยด้านการบำบัดรักษาการเสพติดนิโคตินทั้งในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมประชุม Round Table แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น หัวข้อ “ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน” (State of the art to smoking cessation) เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งหวังผลต่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ และนำไปสู่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมและหารือแนวทางการทำงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกันต่อไป

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 418 ชั้น 4 และห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี