You are here

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratoryบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratoryบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratoryบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratoryบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratoryบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
 

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2P Safety หมวด L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory โดย ผศ. นพ.สัณฐิติ โมรากุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา พว.สุทธิมา ปล้องพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พว.พูลสุข หิรัญสาย ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม M2 ชั้น M2 อาคารบริหาร