You are here

พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator

พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator
พิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educatorพิธีมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator
 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมอบประกาศนียบัตรการพัฒนาพยาบาลผู้สอนในคลินิก Clinical Nurse Educator โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับมอบประกาศนียบัตรฯ ซึ่งมี พว.รังสิมา รัตนศิลา รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารวิชาการและวิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวรายงาน โดยมีอาจารย์พยาบาล พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์