You are here

โครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ” (Mindful Workplace) ปี 2

โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2
โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2
โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2โครงการ ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ Mindful Workplace ปี 2
 

คณะกรรมการองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ” (Mindful Workplace) ปี 2 เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตตปัญญาการฝึก (เจริญ) สติในชีวิตประจำวัน การรักษาความสงบภายในจิตใจ การกำหนดลมหายใจเข้าออก โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์