You are here

พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล
พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล
พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาลพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล
 
     ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี ซึ่งเป็นโครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงานและต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ซึ่งมี พว.รณิดา ตุละวิภาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ กล่าวรายงาน       
      เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)