You are here

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี ซึ่งเป็นโครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน ซึ่งมี พว.อารยา หาอุปละ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแนะนำโครงสร้างองค์กรบริหารการพยาบาล ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมทางการพยาบาล และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 นี้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์