You are here

ภาพข่าวกิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

      รศ.พญ.ประสาทนีย์  จันทร  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.นพ.ปริญญา  คุณาวุฒิ  ประธานอนุกรรมการ ปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต พร้อมผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 12 รายการ  โดยมีผู้แทนจากบริษัท แอ๊ดวานซ์  เมดิคอล ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้มอบ เพื่อใช้ในโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน