You are here

ประชุมสัญจรโครงการฟาร์มสร้างสุข ฯ

       คณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี และ ที่ปรึกษา  ทีมงานปราชญ์ชาวบ้านอีสาน  ที่นำโดยมี รศ.ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม    ผอ.รพ.อุบลรัตน์  และดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานในแผนพัฒนางานช่วงปีที่  ๒ และพร้อมกันนี้คณะนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีชั้นปีที่ 3 ร่วมเยี่ยมชมโครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ในครั้งนี้ด้วย  
       เมื่อวันจันทร์   ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  พื้นที่โครงการ ฯ  คลอง  ๑๓ จ.นครนายก