You are here

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล