You are here

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์