You are here

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล” ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล” ในงาน JOB FAIR "รับสมัครพยาบาล" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าทำงานในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
      เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก