You are here

พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020

พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020
พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020
พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020พิธีมอบรางวัล VENDOR BEST OF THE YEAR 2020
 

ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขายดีเด่น ประจำปี 2563 (VENDOR BEST OF THE YEAR 2020) เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ขายได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน และตรงเวลา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล