You are here

โครงการดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 11

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 11
 
 
  
 

     ชมรมดนตรีรามาธิบดี สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการการแสดงดนตรี “ดนตรีใต้หอฯ ครั้งที่ 11” ประจำปี 2555 เพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่คณะ โดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และการทำงานและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานมีสุขภาพจิตที่ดีอีกทางหนึ่ง

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  ณ บริเวณใต้อาคารหอพักแพทย์ ชั้น 1