You are here

โครงการทัศนศึกษาร้อยใจศิษย์-อาจารย์ประจำปี 2555

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการทัศนศึกษาร้อยใจศิษย์ - อาจารย์ประจำปี 2555
 
 
 
 

     งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาร้อยใจศิษย์-อาจารย์ประจำปี 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 29-30กันยายน 2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ  วัดราชบูรณะ วัดหน้าพระเมรุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง วัดไชยวัฒนาราม  วัดพุทไธศวรรย์ หมู่บ้านโปรตุเกส และพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา