You are here

ต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการ Higher Education Leadership and Management (HELM) ประเทศอินโดนีเซีย

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการ Higher Education Leadership and Management (HELM)
ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 
 
     นพ.ภูวัติ จารุกำเนิดกนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ศ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศ.อรุณี ทรัพย์เจริญ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและ ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าสถานีฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่คณะผู้ดูงานจากโครงการ  Higher Education Leadership and Management (HELM) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ United States Agency for International Development (USAID) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวคือการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกจาก USAID ในการแลกเปลี่ยนความรู้และเยี่ยมชมสถาบัน
     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล