You are here

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
   
   
     รศ.พญ.อมรศรี ชุณหรัศมิ์ พร้อมทีมแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยจัดให้มีทีมแพทย์ เข้าสอนเด็กที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านการพูดช้า ด้วยการเล่นที่จะกระตุ้นการพูด การสื่อสารและสร้างความสนใจแก่เด็ก  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555