You are here

รามาธิบดีบริจาคพัสดุ ครั้งที่ 176

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รามาธิบดีบริจาคพัสดุ ครั้งที่ 176
 
 
     ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบพัสดุครุภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จำนวน 86 รายการ (ราคาประเมิน 62,130 บาท)   
     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555