You are here

รับโล่รางวัล

 
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
จัดงานประกาศเกียรติคุณ บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556
โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ   เทพกาญจนา ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ 
ในโอกาสนี้ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า หรือศูนย์ไอแมค (AIMC)
ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมี รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบและผู้แทน
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
 วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร