You are here

กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดล เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 4

 โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดล เครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 4
 
 
 
     เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 4 ณ สนามข้างตึกเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์นายแพทย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคลากรรามาธิบดี  เป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์  ทั้งนี้มีคณะและหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันอีกทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา