You are here

พิธีลงนาม

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนาม

 
 

     ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ (MOU) กับผู้แทน Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น เน้นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์และพยาบาลในแขนงต่าง ๆ อีกด้วย 

     ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ชั้น5  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์