You are here

อบรม “โครงการฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี” (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม “โครงการฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี” (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม)
 
 
 
     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “โครงการฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี” (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม) โดย ผศ.มณฑา ลิ้มทองกุล ประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมีกิจกรรมให้ความรู้อื่นๆ มากมาย
 
     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์