You are here

งานแถลงข่าวเครือข่ายลดบริโภคเค็มประกาศความสำเร็จ

 

วันที่ 4 เมษายน 2557 เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
จัดงานแถลงข่าว “ประกาศความสำเร็จในการรณรงค์ให้คนไทยลดการบริโภคเค็ม
ในโครงการขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย” ในปีแรกขึ้น
โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น
และการจัดบูทแสดงเมนูอาหารสูตรลดการบริโภคเกลือ หรือ โซเดียม ในประเทศไทย 
 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่