You are here

งานมุทิตาจิต

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557 
 เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอาจารย์อาวุโส 
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับและร่วมรดน้ำขอพร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้อาวุโส ในงานครั้งนี้ด้วย
 วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถ  สิทธิ์เวชชาชีวะ  ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์