You are here

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4
 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดยมี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์