You are here

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดีพิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี
 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับพยาบาลใหม่ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและจากสถาบันภายนอก ซึ่งมี พว.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ ประธานคณะกรรมการองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้มงคลและกล่าวต้อนรับพยาบาลที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล