You are here

กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”

กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”
กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”
กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และรองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “บุหรี่ อันตราย ความเสี่ยง กับ ไวรัสโควิด-19” นอกจากนี้ ยังมีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19” โดยมีคุณสุดา ลาวัณย์รัตนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน และคุณบุญมี เลี้ยงเรข ประธาน อสส.ชุมชนซอยสวนเงิน ร่วมเสวนา พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเลิกบุหรี่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์