You are here

เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”

เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”
เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”
เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”เสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้”
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “วัคซีนโควิด-19 เรื่องที่ชาวรามาฯ ควรรู้” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภณคณาภรณ์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบทุกประเด็นคำถามจากชาวรามาฯ ทั้งจากในห้องประชุม และผู้ที่รับชมออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล