You are here

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์เเละบุคลากรคณะฯ ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และสำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี