You are here

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564
 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2564 โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมในการชี้แจงรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนได้ประชุมผ่าน Video Conference  และในตอนท้าย คณะกรรมการบริหารคณะฯ ยังได้เข้าเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์