You are here

เสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”

เสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น
เสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น
เสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่นเสวนา คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ. นพ.ชนเมธ  เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดี และนักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้                     
      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร 1)