You are here

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายภาษียาสูบสำหรับประเทศไทย

 
           ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และ รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมนักวิชาการ ศจย. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้จัด "การประชุมแนวทางนโยบายภาษียาสูบต่อการควบคุมยาสูบสำหรับประเทศไทย" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และภาษี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดเก็บภาษียาสูบที่เหมาะสม โดยมีข้อสรุป ว่า "ยาสูบ" เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมไม่ใช่ส่งเสริมการแข่งขันเสรี เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
 
            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ