You are here

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี
 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ระหว่างสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ร่วมลงนาม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ