You are here

รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020

รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020 โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการแพทย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล