You are here

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19
 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบัน นำโดย รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง AIIR (ห้อง Negative Pressure) ใน ICU และ CCU อีก 22 ห้อง และทำหอผู้ป่วย 5A ให้เป็น Negative Pressure Ward จำนวน 18 เตียง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาจมีอาการหนักเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ให้การต้อนรับและพาชมสถานที่ นอกจากนี้ยังต้อนรับกลุ่มช่วยกัน นำโดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้นำอุปกรณ์ UV มาติดตั้งกับตัว AHU ของระบบปรับอากาศในอาคารโซน G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ