You are here

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”
งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”
งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”
 

อ. ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0” จัดโดย คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน และนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4 ในงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจและใส่ใจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจวัดไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ ตรวจน้ำตาลด้วยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ วัดความดันโลหิตสูง รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ตามฐานต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การทำเทียนหอมไล่ยุง การผ่อนคลายความเครียดด้วยหัวเราะบำบัด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์