You are here

กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก

กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก
กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก
กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม สัปดาห์เอดส์โลก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานพบกับการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ และการตระหนักถึงภัยของโรคร้าย นำโดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายให้ความรู้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การตรวจหมู่เลือด การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี