You are here

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562
 

ชมรมเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อนรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคุณน้ำเพชร สายบัวทอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร