You are here

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japanต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japanต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan
 
    ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kobe University, School of Medicine, Japan ในการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน   
    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร