You are here

ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯ

ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯ
ฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯฝ่ายสารสนเทศ ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะฯ
 
    ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับสมาคมนักบริหารสาธารณสุขในโอกาสศึกษาดูงานระบบ IT ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ    
    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี