You are here

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19พิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว